Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.06.2019

Starostka obce Malá Ida Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

10.06.2019 (pondelok) so začiatkom o 17.00 hod 

v Klube mladých v Malej Ide

 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu 
 4. Voľba návrhovej komisie
 5. Správa o plnení uznesení
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky Ing. Michňovej Angely k záverečnému účtu obce Malá Ida za rok 2018
 7. Záverečný účet obce Malá Ida za rok 2018
 8. II. a III. rozpočtové
 9. Dohoda s TJ Družstevník Malá Ida, prevádzkový poriadok šatne TJ
 10. Multifunkčné ihrisko v areáli Základnej školy Malá Ida – úspešný projekt 37.000 €
 11. Zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena pre MI-home s.r.o.,
  1. Kovaľská 1, Košice-Poľov na časti p.č. 129/3 za účelom uloženia inžinierskych sietí
 12. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku (prevádzkovanie majetku obce) s VVS a.s. Košice, Komenského 50, Košice
 13. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce Malá Ida na 2.polrok 2019
 14. Školský obvod – Návrh dodatku č. 1/2019 k VZN č. 1/2004, ktorým sa určuje školský obvod Základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malá Ida
 15. Informácia o výberovom konaní na riaditeľku Základnej školy v Malej Ide
 16. Sťažnosť predsedníčky Rady školy Mgr. Beáty Kseňakovej na priebeh výberového konania na riaditeľa Základnej školy v Malej Ide
 17. Rôzne:
  1. informácie o projektoch: Zavedenie kamerového systému v obci Malá Ida, Hasičská  zbrojnica, Rekonštrukcia kultúrneho domu v Malej Ide, Obstaranie učební pre Základnú školu v Malej Ide – projekt pokračuje, Poskytnutie financií na havarijný stav školskej jedálne, Rekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome v Malej Ide, Akvizícia knižnice v obci Malá Ida – úspešný projekt – 1000 €, Spevácka skupina Beťarečky – neúspešný projekt,  Smart cestovný ruch v obci Malá Ida – neúspešný projekt, Odpad riešime s úsmevom – žiadosť na zakúpenie techniky – traktora s prídavným zariadením,      
  2. informácia o prácach ktoré prebehli alebo prebiehajú:
   • vyčistenie dažďových kanálov na Pánskom lese a na Pažitnej ulici
   • verejná kanalizácia a verejný vodovod Pod Dúbravou – vydané stavebné povolenie, projekt na miestnu komunikáciu Pod Dúbravou,
   • dažďový kanál na konci Letnej ulice  
   • výrub stromov na cintoríne – stretnutie s Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvo, Spišské Podhradie
  3. informácia o územnom pláne obce ZaD č. 1
  4. Deň obce Malá Ida – 15. 6. 2019
  5. informácia o vykonaných kontrolách hlavnou kontrolórkou obce Malá Ida
 18. Diskusia  
 19. Uznesenia
 20. Záver                                                                                                                                                                                        

                                                                                                  PaedDr. Kallová Jana