Oznamy

Ochrana osobných údajov

V súlade s novým Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a novým Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú účinné od 25. 5. 2018 výbor Urbariátu Malá Ida – pozemkové spoločenstvo (ďalej len Spoločenstvo) eviduje osobné údaje svojich členov iba na základe zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v zmysle neskorších predpisov v rozsahu podľa §18 a §23 tohto zákona, ktoré sú verejne prístupné na portáli Katastra nehnuteľností v listoch vlastníctva.

Vyplácanie podielov po ukončení dedičských konaní

Ak prebehlo dedičské konanie po členovi Spoločenstva a aj zápis dedičov na listy vlastníctva Spoločenstva v Katastri nehnuteľností na základe Osvedčenia o dedičstve, budú nevyplatené podiely pôvodného člena vyplatené dedičom po predložení Osvedčenia o dedičstve alebo Rozhodnutí o zápise podielov z Katastra nehnuteľností k nahliadnutiu. Bez predloženia dokladov podiely vyplatené nebudú.

Dokumenty je potrebné predložiť

  1. osobne na adrese Polák Stanislav, Pri splave 441/21, Malá Ida
  2. alebo elektronicky na adrese polak@gmail.com