Oznamy

Ochrana osobných údajov

V súlade s novým Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a novým Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré sú účinné od 25. 5. 2018 výbor Urbariátu Malá Ida – pozemkové spoločenstvo (ďalej len Spoločenstvo) eviduje osobné údaje svojich členov iba na základe zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v zmysle neskorších predpisov v rozsahu podľa §18 a §23 tohto zákona, ktoré sú verejne prístupné na portáli Katastra nehnuteľností v listoch vlastníctva.

Vyplácanie podielov zo zisku za rok 2018

Výbor Urbariátu Malá Ida – pozemkové spoločenstvo oznamuje svojim členom, že dňa 23.3.2019 sa budú vyplácať podiely zo zisku za rok 2018. Vyplácanie sa uskutoční v priestore miestnej knižnice (vo dvore Obecného úradu) od 9.00 do 14.00.

Na prevzatie podielov je potrebné priniesť občiansky preukaz alebo splnomocnenie podielnika. Splnomocnenie nemusí byť úradne overené.

Členovia, ktorí chcú mať vyplácané podiely na účet v banke, musia číslo účtu doručiť Urbariátu na tlačive „Súhlas so spracovaním osobných údajov“, ktoré je prístupné na internetovej stránke obce Malá Ida v záložke „Oznamy“. V minulosti poskytnuté čísla účtov nemôžu byť bez písomného súhlasu podielnika používané.