Výberové konanie na obsadenie riaditeľa ZŠ v Malej Ide – zverejnené 13.6.2019

Obec Malá Ida vyhlasuje

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové  konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy v Malej Ide, s predpokladaným nástupom 1. augusta 2019

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku

 Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška)
 • doklady o vzdelaní (overené kópie) a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy (overené kópie)
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
 • čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve sa školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Iné vhodné schopnosti:

 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • znalosť všeobecne záväzných predpisov v oblasti školskej legislatívy, v oblasti pracovno-právnych a ekonomických predpisov
 • znalosť práce s PC

 Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do:

 • 24.júna 2019do 12.00 hod. na adresu zriaďovateľa: Obecný úrad Malá Ida, Hlavná 11, 044 20, Malá Ida – v zalepenej obálke, s uvedením adresy odosielateľa označenej heslom „VK NEOTVÁRAŤ“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Malej Ide, 13.6.2019                                                      PaedDr. Jana Kallová

Vyhlásenie VK: 13.6.2019                                                      starostka obce